แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2014
นวโน้มราคาวันที่ 25 สิงหาคม -  31 สิงหาคม 2557
 
ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  21.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  48 บาท/กก. 
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์ไม่มาก ความต้องการซื้อลดลงเล็กน้อยจากภาวะฝน ทำให้ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มทรงตัว 
 
กลาง- ตะวันออก: ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้อย ความต้องการใช้ลดลงเล็กน้อยจากฝนตกต่อเนื่อง  ราคาทั่วไปยังทรงตัว  ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 46 - 48 บาท , ตะวันตก  45 - 47 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
เหนือ : ปริมาณและน้ำหนักไก่ใหญ่พื้นที่ทรงตัว ด้านกำลังซื้อทรงตัว ราคาทั่วไปไม่เปลื่ยนแปลง     
  ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 45 - 46 บาท , เหนือล่าง 45 - 47 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
อีสาน : ปริมาณไก่เป็นพื้นที่ไม่มาก และความต้องการซื้อลดลงเล็กน้อยจากฝนตก ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มทรงตัว อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 48- 50 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  45 - 47 บาท , อีสานล่าง 46 - 48 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่ลดลง แต่ความต้องการใช้ทรงตัว  ราคาทั่วไปปรับขึ้น     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 47 - 49 บาท และใต้ล่าง 49 - 51 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  21 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 3.30 บาท/ฟอง 
 
เป็ดเนื้อราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
ไข่เป็ด : ราคาประกาศไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  4.40  บาท/ฟอง 
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่ 32 /57
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม :
 การบริโภคเนื้อสุกรปรับลดลงจากฝนที่ตกในทางภาคเหนือและอีสาน น้าหนักตัวสุกรขุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่มีการนาสุกรขุนส่วนเกินส่งออกประเทศเพื่อนบ้านทาให้ราคาขายปรับลดลงเล็กน้อย ส่วนภาคตะวันตกและตะวันออกยังมีการส่งออกสุกรมีชีวิตไปกัมพูชาก็เพิ่มขึ้น ทาให้ในพระนี้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกยังสามารถยืนราคาต่อไปได้

ตะวันออกปริมาณและน้าหนักสุกรในพื้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนยอดการส่งออกสุกรไปประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น เพราะเริ่มมีการระบายสุกรขุนก่อนเทศกาลกินเจ สถานะการณ์โดยทั่วไปยืนราคาและมีราคาอ่อนในบางพื้นที่เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 81-83 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 54-56 บ.
กลาง : ยอดขายเริ่มทรงตัวเนื่องจากในพื้นที่ฝนที่ตกเริ่มลดลง ประกอบกับทางภาคตะวันตกยอดการส่งออกสุกรไปประเทศเพื่อนบ้านก็เพิ่มขึ้น ทาให้ปริมาณและน้าหนักสุกรในพื้นที่ทรงตัวคาดว่าราคาในพื้นที่สามารถยืนราคาได้เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 79-80 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 53-55 บ.
ตะวันตก : ในภาคตะวันตกก็สามารถยืนราคาได้ติดต่อกัน ปริมาณตัวในพื้นที่ยังปกติแต่จะมีน้าหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อีกทั้งยังมีการนาสุกรขุนในพื้นที่ส่งกัมพูชาเพิ่มขึ้น คาดว่าในพระหน้าราคาจะยืนอ่อน
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 78-79 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 53-55 บ.

ภาคเหนือ : หลังจากที่ยอดการบริโภคเนื้อสุกรในทางภาคเหนือปรับดีขึ้นในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง ในพระที่ผ่านมาเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ เริ่มมีสุกรขุนน้าหนักเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ จึงทาให้ราคาในพระหน้าราคายืนอ่อนและปรับราคาลงในบางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 76-79 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 54-56 บ.

ภาคอีสาน:การบริโภคในภาคอีสานเริ่มคงที่และลดลงในบางพื้นที่ที่ยังมีน้าท่วมขัง มีการระบายสุกรขุนส่วนเกินออกประเทศเพื่อนบ้าน คาดว่าในพระหน้าราคายืนอ่อนและปรับราคาลงบางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 76-79 บ.ต่อกก. นน. 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 53-55 บ.

ภาคใต้ : ภาคใต้ยังสามารถส่งสุกรขุนส่วนเกินขึ้นทางภาคตะวันตกเพิ่มขึ้น ส่วนการบริโภคในพื้นที่ทรงตัว แต่น้าหนักสุกรขุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แนวโน้มราคายืน
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 76-78 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 53-55 บ.
บางคล้า ประกาศ 81 บาท ( ยืนราคา )