แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2015

แนวโน้มราคาวันที่  29  มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2558

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  11.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  39 บาท/กก. 
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่กำลังซื้อยังไม่ดีนัก(ฝนตกต่อเนื่อง) ทำให้ราคาไก่เป็นทรงตัว คาดสัปดาห์นี้  ปริมาณไก่เป็นยังทรงตัวแต่กำลังซื้อในภูมิภาคไม่ดีนัก คาดราคาไก่เป็นทรงตัวได้  
 
กลาง- ตะวันออก:  ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว(เกินไซส์ไม่มีแล้ว)  แต่ด้วยกำลังซื้อที่ยังไม่ดีนัก ทำให้ราคาทั่วไปยังทรงตัว ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 36 - 39 บาท , ตะวันตก  35 - 36 บาท     
 แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัวได้  
 
เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่เหนือบนและล่างยังอยู่ในเกณฑ์ไม่มากนักแต่กำลังซื้อลดลงจากภาวะฤดูฝน ทำให้ราคาทั่วไปยังทรวตัว ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 35 - 37 บาท , เหนือล่าง 34 - 36 บาท      
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
อีสาน: ปริมาณไก่เป็นพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ไม่มาก แต่กำลังซื้อยังไม่ดีนักจากภาวะฤดูฝนและอาหารธรรมชาติออก ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มทรงตัว อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 39 - 41 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  35- 37 บาท , อีสานล่าง 35 - 36 บาท  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
 ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่ทรงตัว ด้านกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงถือศีลอด(ไก่เล็ก) ทำให้ราคาหน้าฟาร์มยืนแข็ง ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 38 - 39 บาท และใต้ล่าง 40 - 42 บาท    
 แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  10 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.50 บาท/ฟอง(24/4/58) 
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
ไข่เป็ด : ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  3.60  บาท/ฟอง      
 
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   25/58
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

ภาพรวม : ในสัปดาห์ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ ,ปศุสัตว์เขต 2 , กองสารวัตรและกักกัน , สานักงานพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ได้ร่วมกันออกตรวจการใช้สารเร่งเนื้อแดงในกลุ่มเบต้าอะโกรนิสท์ และได้ดาเนินการฝังกลบซากสุกรที่พบสารเร่งเนื้อแดง ส่วนปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนทั่วไปเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กาลังการบริโภคปรับลดจากกาลังการซื้อที่ลดลงและฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ สถานะการณ์โดยรวมราคายืน

ตะวันออก:มีการออกสุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดงในสุกรที่โรงเชือดและฟาร์มสุกรในภาคตะวันออก การส่งออกสุกรขุนไปประเทศกัมพูชาเข้าสู่สภาวะปกติ ทาให้ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนยังคงทรงตัว คาดว่าราคาสุกรขุนในพื้นที่จะยืนราคาได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 69-71 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 41-44 บ.

กลาง : สภาวะราคาสุกรขุนทางภาคกลางยังทรงตัว ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนทางภาคกลางคงที่ คาดว่าราคาสุกรขุนในภาคกลางพระหน้าจะยืนราคา เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 68-70 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 39-43 บ

ตะวันตก : ปริมาณและน้าหนักสุกรขุนคงที่ การส่งออกสุกรขุนไปกัมพูชาส่งได้ตามปกติ ส่วนการบริโภคสุกรขุนในพื้นที่ยังทรงตัว คาดว่าราคาสุกรขุนจะยืนราคาได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 67-69 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 39-43 บ.

ภาคเหนือ : ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในพื้นที่ยังคงเพิ่มขึ้น แต่การส่งออกสุกรขุนส่วนเกินไปประเทศจีนยังทาได้ต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับพระที่ผ่านมา ทาให้คาดว่าราคาของสุกรขุนจะยืนราคา
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 68-71 บ.ต่อกก. นน. 105-115 กก. แม่คัดทิ้ง 42-46 บ

ภาคอีสาน: หลังจากที่ปรับราคาสุกรขุนลงมาในพระที่ผ่านมาทาให้ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในภาคอีสานลดลง การบริโภคทรงตัวทั้งจากฝนที่ตกลงมาและการหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติที่มีมากขึ้น โดยภาพรวมในพระหน้ายืนราคา เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 67-69 บ.ต่อกก. นน. 103-110 กก. แม่คัดทิ้ง 42-46 บ.

ภาคใต้ : การบริโภคปรับตัวดีขึ้นมาเล็กน้อย ยังสามารถระบายสุกรขุนส่วนเกินขึ้นมาทางภาคกลางได้ คาดว่าราคาในพระหน้าจะสามารถยืนราคาได้เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 65-68 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 38-42 บ.บางคล้า ประกาศ 70 บาท ( ยืนราคา )