แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2015

แนวโน้มราคาวันที่  23 มีนาคม - 29 มีนาคม 2558

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  7.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  37 บาท/กก. 
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์ไม่มาก ชิ้นส่วนภาคโรงงานปรับราคาขึ้น ราคาไก่เป็นทั่วไปหน้าฟาร์มทรงตัว
 
กลาง- ตะวันออก:  ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ไม่มาก แต่ความต้องการซื้ออ่อนเล็กน้อย ชิ้นส่วนปรับราคาขึ้น ราคาทั่วไปทรงตัวราคาขนาดปกติ ตะวันออก 36 - 38 บาท , ตะวันตก  35 - 37 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่เหนือบนและล่างอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่กำลังซื้อลดลงจากท่องเที่ยวลด(หมอกควัน) ราคาทั่วไปปรับลงราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 34 - 35 บาท , เหนือล่าง 33 - 35 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
อีสาน: ปริมาณไก่เป็นพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวแต่กำลังซื้ออ่อนเล็กน้อย ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มอ่อนตัว     
  อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 36 - 40 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  34 - 36 บาท , อีสานล่าง 34 - 35 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
 ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่ไม่มาก กำลังซื้อทรงตัว ราคาทั่วไปทรงตัว     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 42 - 43 บาท และใต้ล่าง 45 - 46 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  6 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.00 บาท/ฟอง
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.  

ไข่เป็ด : ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  3.10  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   12/58

(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม :
 ปริมาณและน้าหนักของสุกรยังลดลงอย่างต่อเนื่องจากความต้องการใข้เนื้อหมูที่เพิ่มขึ้น จากเทศกาลเชงเม้งและเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งบางพื้นที่ขาดน้าที่จะนามาใช้ในการเลี้ยงสุกรเริ่มส่งผลต่อปริมาณสุกรขุนที่ออกสู่ตลาด คาดการณ์ว่าราคาสุกรขุนจะสามารถปรับขึ้นราคาได้ทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ตะวันออก: การบริโภคปรับดีขึ้นการส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านทรงตัว ปริมาณและน้าหนักสุกรขุนในพื้นที่ลดลง สถานะการณ์ราคาสุกรขุนโดยทั่วไปสามารถขึ้นราคาได้ทุกพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 64-67 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ

กลาง : การบริโภคปรับตัวดีขึ้นทั้งจากการท่องเที่ยวและการส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนที่ยังส่งอย่างต่อเนื่อง ทาให้ปริมาณสุกรขุนลดลง คาดว่าราคาสุกรขุนในภาคกลางพระนี้สามารถปรับขึ้นราคาได้
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 61-64 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

ตะวันตก : ในพื้นที่ปริมาณและน้าหนักสุกรขุนลดลง มีการส่งสุกรขุนออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง การบริโภคสุกรในพื้นที่ดีขึ้นเล็กน้อย คาดว่าราคาสุกรขุนในภาคตะวันตกสามารถที่จะขึ้นราคาได้ในพระนี้
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 60-61 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บ.

ภาคเหนือ : การบริโภคปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ คาดว่าถ้าสถานการณ์หมอกควันดีขึ้นจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นประกอบกับใกล้เทศกาลสงกรานต์ ส่วนการส่งออกสุกรขุนไปจีนคงที่ ทาให้ในพระนี้สามารถปรับราคาขึ้นได้ทุกพื้นที่ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 63-66 บ.ต่อกก. นน. 103-106 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

ภาคอีสาน: ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนยังลดลงอย่างต่อเนื่องจากความต้องการใข้เนื้อหมูที่เพิ่มขึ้น การบริโภคปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวและงานบุญต่างๆ ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในพื้นที่ปรับลดลงเล็กน้อย ราคาสามารถปรับขึ้นได้ทุกพื้นที่ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 64-67 บ.ต่อกก. นน. 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 45-48 บ.

ภาคใต้ ภาคใต้การบริโภคสุกรทั่วไปยังทรงตัว แต่มีการส่งลูกสุกรและสุกรขุนขึ้นมาส่วนกลางบางส่วนเพื่อระบายสต๊อก ทาให้ในพระนี้ปรับราคาขึ้นได้ในบางพื้นที่เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 59-61 บ.ต่อกก. นน. 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 40-42 บ. บางคล้า ประกาศ 62 บาท ( ปรับขึ้น 2 บาท )