แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2014

แนวโน้มราคาวันที่  27  ตุลาคม -  2พฤศจิกายน  2557

 
ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  15.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  41 บาท/กก.   
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นยังอยู่ในเกณฑ์มาก เนื่องจากความต้องการซื้อยังไม่เพิ่มขึ้น ทำให้ราคาหน้าฟาร์มอ่อนตัว
 
กลาง- ตะวันออก:  ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้น แต่ความต้องการใช้ลดลงจากฝนตกและยังปิดเทอม  ราคาทั่วไปยืนอ่อน ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 40 - 42 บาท , ตะวันตก  38- 40 บาท     
 แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่มากขึ้นบวกกับความต้องการซื้อยังไม่เพิ่ม(ฝนตก) ราคาทั่วไปยืนอ่อน     
  ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 41 - 43 บาท , เหนือล่าง 39 - 40 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
อีสาน : ปริมาณไก่เป็นพื้นที่เพิ่มขึ้นจากการขายที่ลดลง(ฝนตก) ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มยืนอ่อน     
  อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 41 - 44 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  38 - 40 บาท , อีสานล่าง 37 - 39 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
ใต้ ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่เพิ่มมากขึ้นแต่ความต้องการซื้อไม่เพิ่มขึ้นตาม  ราคาทั่วไปจึงอ่อนตัว     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 36 - 38 บาท และใต้ล่าง 32 - 34 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนอ่อน 
 
ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  13 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.60 บาท/ฟอง 
 
เป็ดเนื้อราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
ไข่เป็ดราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  4.00  บาท/ฟอง 
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่ 40 /57
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม :
 การส่งออกสุกรมีชีวิตไปประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงการบริโภคปรับเพิ่มดีขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือจากนักท่องเที่ยวขึ้นไปท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ภาพรวมราคาเริ่มยืนได้ในบางภาคจะอ่อนในพื้นที่ภาคอีสาน ตะวันตก

ตะวันออกภาคตะวันออกส่งออกสุกรไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวดีขึ้นจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถานะการณ์ราคาสุกรขุนโดยทั่วไปสามารถยืนราคาได้ในบางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 70-74 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 43-46 บ.

กลาง :  การบริโภคปรับดีขึ้นเล็กน้อย ปริมาณและน้าหนักสุกรในพื้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เริ่มมีความต่างด้านราคาของจังหวัดที่ใกล้พื้นที่ตะวันตกและตะวันออก เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 63-70 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 42-46 บ

ตะวันตก ยังมีสุกรขุนจากพื้นที่อื่นที่เข้ามาขายในพื้นที่ ส่วนปริมาณตัวและน้าหนักในพื้นที่เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ ทาให้ในพระนี้ราคายังยืนอ่อน เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 62-64 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 42-45 บ.

ภาคเหนือ : ทางภาคเหนือเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว การบริโภคเนื้อสุกรเริ่มปรับดีขึ้นทั้งจากสภาวะอากาศที่เย็นลง และมีการส่งสุกรไปจีนเพิ่มขึ้น จึงทาให้ในพระหน้าสามารถยืนราคาได้ในบางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 63-66 บ.ต่อกก. นน. 103-106 กก. แม่คัดทิ้ง 45-48 บ

ภาคอีสาน: มีการระบายสุกรขุนส่วนเกินออกไปประเทศเพื่อนบ้านและประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในพื้นที่ยังไม่ลดลง คาดว่าราคายืนอ่อนและปรับราคาลงบางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 61-64 บ.ต่อกก. นน. 108-115 กก. แม่คัดทิ้ง 43-46 บ.

ภาคใต้ : การบริโภคเนื้อสุกรในทางภาคใต้ทรงตัว แต่ยังมีฝนตกและน้าท่วมขังในบางพื้นที่ ปริมาณสุกรขุนน้าหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยมีการระบายสุกรขุนบางส่วนขึ้นสู่ภาคตะวันตก คาดว่าราคายังยืนอ่อน
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 62-65 บ.ต่อกก. นน. 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 42-44 บ.
บางคล้า ประกาศ 66 บาท ( ปรับลง 2 บาท )