แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2014
นวโน้มราคาวันที่ 1 กันยายน -  7 กันยายน 2557
 
ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  21.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  48 บาท/กก. 
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้น ความต้องการซื้อลดลงจากภาวะฝน ทำให้ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มทรงตัว
 
กลาง- ตะวันออก: ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่ความต้องการใช้ลดลงจากฝนตกต่อเนื่อง  ราคาทั่วไปยังทรงตัวราคาขนาดปกติ ตะวันออก 46 - 48 บาท , ตะวันตก  45 - 47 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
เหนือ : ปริมาณและน้ำหนักไก่ใหญ่พื้นที่เริ่มมากขึ้น ด้านกำลังซื้อลดลง ราคาทั่วไปทรงตัว     
  ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 45 - 46 บาท , เหนือล่าง 45 - 47 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
อีสาน : ปริมาณไก่เป็นพื้นที่เพิ่มขึ้น แต่ความต้องการซื้อลดลงจากฝนตก ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มยังทรงตัว     
  อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 48- 50 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  45 - 47 บาท , อีสานล่าง 45 - 47 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่ทรงตัว แต่ความต้องการใช้ลดลงเล็กน้อย  ราคาทั่วไปทรงตัว     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 47 - 48 บาท และใต้ล่าง 48 - 50 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  21 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 3.20 บาท/ฟอง  
 
เป็ดเนื้อราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.
 
ไข่เป็ด : ราคาประกาศไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  4.40  บาท/ฟอง      
 
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่ 33 /57
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม :
 การบริโภคเนื้อสุกรยังปรับลดลงจากฝนที่ตกทั่วทั้งประเทศ น้าหนักตัวสุกรขุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยังมีการนาสุกรขุนส่วนเกินส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน ภาคตะวันตกและตะวันออกยังมีการส่งออกสุกรมีชีวิตไปกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ในพระที่ผ่านมาภาคตะวันออกและภาคกลางยังสามารถยืนราคาได้

ตะวันออกปริมาณและน้าหนักสุกรในพื้นที่เริ่มทรงตัว ส่วนยอดการส่งออกสุกรไปประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น เพราะเริ่มมีการระบายสุกรขุนก่อนเทศกาลกินเจ สถานะการณ์ราคาสุกรขุนโดยทั่วไปยืนราคา
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 80-82 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 54-56 บ.

กลาง : ยอดขายเริ่มทรงตัวเนื่องจากในพื้นที่ฝนที่ตกเริ่มลดลง ประกอบกับทางภาคตะวันตกยอดการส่งออกสุกรไปประเทศเพื่อนบ้านก็เพิ่มขึ้น ทาให้ปริมาณและน้าหนักสุกรในพื้นที่ทรงตัวคาดว่าราคาในพื้นที่สามารถยืนราคาได้เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 78-80 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 53-55 บ.

ตะวันตก : ในภาคตะวันตกมีการปรับราคาลง 1-2 บาท ปริมาณตัวในพื้นที่ว่ายังปกติและมีน้าหนักเพิ่มขึ้นมากน้อย อีกทั้งยังมีการนาสุกรขุนในพื้นที่ส่งกัมพูชาเพิ่มขึ้น ในพระหน้าคาดราคาจะยืนอ่อน
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 77-80 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 53-55 บ.

ภาคเหนือ : การบริโภคเนื้อสุกรในทางภาคเหนือปรับลดลงเล็กน้อย จากสภาวะฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องและตกหนักในบางพื้นที่ สุกรขุนเริ่มมีน้าหนักเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ จึงทาให้ราคาในพระหน้าปรับราคาลงในบางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 76-78 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 54-57 บ.

ภาคอีสาน: การบริโภคสุกรขุนในภาคอีสานปรับลดลงในบางพื้นที่ที่ยังมีฝนตกหนักและน้าท่วมขัง น้าหนักของสุกรขุนเพิ่มขึ้นจากพระที่ผ่านมา มีการระบายสุกรขุนส่วนเกินออกประเทศเพื่อนบ้าน คาดว่าในพระหน้าราคายืนอ่อนและปรับราคาลงบางพื้นที่ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 75-78 บ.ต่อกก. นน. 103-108 กก. แม่คัดทิ้ง 53-57 บ.

ภาคใต้ : ภาคใต้ยังสามารถส่งสุกรขุนส่วนเกินขึ้นทางภาคตะวันตกเพิ่มขึ้น ส่วนการบริโภคในพื้นที่ทรงตัว แต่น้าหนักสุกรขุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แนวโน้มมีการปรับราคาลงบางพื้นที่  เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 77-79 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 53-55 บ.  บางคล้า ประกาศ 80 บาท ( ปรับลง 1 บาท )