แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2014
นวโน้มราคาวันที่  13 ตุลาคม -  19 ตุลาคม 2557
 
ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  17.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  44 บาท/กก. 
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นยังอยู่ในเกณฑ์มาก เนื่องจากความต้องการซื้อไม่ดีนัก(ฝนตกและปิดเทอม) ทำให้ราคาหน้าฟาร์มยืนอ่อน 
 
กลาง- ตะวันออก: ริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้น แต่ความต้องการใช้ลดลงจากฝนตกและปิดเทอม  ราคาทั่วไปยืนอ่อน ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 43 - 44 บาท , ตะวันตก  40- 42 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่มากขึ้นบวกกับความต้องการซื้อยังไม่ดี(ฝนตก) ราคาทั่วไปยืนอ่อน     
  ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 43 - 45 บาท , เหนือล่าง 40 - 42 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
 
อีสาน :ปริมาณไก่เป็นพื้นที่เพิ่มขึ้นจากการขายที่ลดลง(ฝนตก) ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มยืนอ่อน     
  อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 42 - 44 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  39 - 40 บาท , อีสานล่าง 39 - 40 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
ใต้ ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่เพิ่มมากขึ้นแต่ความต้องการซื้อไม่เพิ่มขึ้นตาม  ราคาทั่วไปจึงอ่อนตัว     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 39 - 41 บาท และใต้ล่าง 35 - 37 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนอ่อน
 
ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  13 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.60 บาท/ฟอง
 
เป็ดเนื้อราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.  
 
ไข่เป็ดราคาประกาศไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  4.20  บาท/ฟอง
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่ 39 /57
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม :
 การบริโภคโดยทั่วไปเริ่มทรงตัวและปรับเพิ่มดีขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก จากสภาวะอากาศที่เริ่มเย็นทาให้พื้นที่ทางภาคเหนือมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ภาพรวมราคายืนอ่อนในพื้นที่อีสาน ตะวันตก และภาคใต้ ส่วนภาคเหนือสามารถยืนราคาได้

ตะวันออกการส่งออกสุกรไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวดีขึ้นจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถานะการณ์ราคาสุกรขุนโดยทั่วไปราคายืนอ่อน
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 74-76 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 43-46 บ.

กลาง :  หลังจากผ่านเทศกาลกินเจการบริโภคในพื้นที่เริ่มทรงตัวและปรับดีขึ้นในบางพื้นที่ ปริมาณและน้าหนักสุกรในพื้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย คาดว่าราคาในพื้นที่ยังยืนอ่อน
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 67-70 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 42-46 บ.

ตะวันตก ปริมาณตัวและน้าหนักเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ยังมีสุกรขุนนอกพื้นที่ส่งเข้ามาบ้าง ทาให้ในพระนี้ราคายังยืนอ่อน เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 64-66 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 42-45 บ.

ภาคเหนือ : การบริโภคเนื้อสุกรเริ่มปรับดีขึ้นทั้งจากสภาวะอากาศที่เย็นลงและฝนที่เริ่มหยุดตก และมีการส่งสุกรไปจีนเพิ่มขึ้น จึงทาให้ในพระหน้าสามารถยืนราคาได้ในบางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 65-67 บ.ต่อกก. นน. 103-106 กก. แม่คัดทิ้ง 45-48 บ.

ภาคอีสาน: ทางภาคอีสานน้าหนักและปริมาณสุกรยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการระบายสุกรขุนส่วนเกินออกไปประเทศเพื่อนบ้านและประเทศจีน คาดว่าราคายืนอ่อนและปรับราคาลงบางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 63-66 บ.ต่อกก. นน. 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 44-48 บ

ภาคใต้ : การบริโภคเนื้อสุกรในทางภาคใต้ปรับดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังมีฝนตกบางพื้นที่ ปริมาณสุกรขุนน้าหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยมีการระบายสุกรขุนบางส่วนขึ้นสู่ภาคตะวันตก คาดว่าราคายังยืนอ่อน
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 64-67 บ.ต่อกก. นน. 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 42-44 บ.
บางคล้า ประกาศ 68 บาท ( ปรับลง 2 บาท