แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 02 มีนาคม 2015

แนวโน้มราคาวันที่  2 มีนาคม - 8 มีนาคม 2558

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  7.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  37 บาท/กก. 
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์ลดลง ชิ้นส่วนภาคโรงงานปรับราคาขึ้น ทำให้ราคาไก่เป็นทั่วไปหน้าฟาร์มปรับขึ้น
 
กลาง- ตะวันออก:    ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ลดลง ความต้องการซื้อทรงตัว ชิ้นส่วนปรับราคาขึ้นได้  ราคาทั่วไปปรับขึ้น ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 36 - 38 บาท , ตะวันตก  35 - 37 บาท     
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาปรับขึ้น  
 
เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่เหนือบนและล่างอยู่ในเกณฑ์ไม่มาก ด้านกำลังซื้อทรงตัว ราคาทั่วไปปรับขึ้นได้     
  ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 34 - 35 บาท , เหนือล่าง 33 - 35 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาปรับขึ้น  

 

อีสาน: ปริมาณไก่เป็นพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ไม่มาก กำลังซื้อทรงตัว ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มปรับขึ้น     
  อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 38 - 40 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  35 - 37 บาท , อีสานล่าง 35 - 37 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาปรับขึ้น 

 ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่ไม่มาก กำลังซื้อทรงตัว ราคาทั่วไปปรับขึ้นต่อเนื่อง     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 42 - 43 บาท และใต้ล่าง 42 - 44 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาปรับขึ้น  

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  8 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.20 บาท/ฟอง

เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 

ไข่เป็ด : ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  3.40  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   8/58

(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม :
 การบริโภคสุกรขุนในภาพรวมหลังเทศกาลตรุษจีนปรับลดลงเล็กน้อย การส่งออกสุกรมีชีวิตไปประเทศเพื่อนบ้านปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนเล็กน้อย คาดการณ์ว่าราคาสุกรขุนยังยืนราคาต่อได้

ตะวันออก: การบริโภคในพื้นที่ทรงตัวหลังเทศกาลตรุษจีน การส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านทรงตัว สถานะการณ์ราคาสุกรขุนโดยทั่วไปยืนราคาได้ทุกพื้นที่ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 64-66 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

กลาง : การบริโภคปรับตัวดีขึ้นทั้งจากการท่องเที่ยว การส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านทรงตัว ทาให้ราคาสุกรขุนในภาคกลางพระนี้สามารถยืนราคาได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 59-63 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บ.

ตะวันตก : มีความพยายามที่จะรวบรวมสุกรขุนส่งออกประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนความต้องการสุกรขุนช่วงหลังเทศกาลตรุษจีนลดลงเล็กน้อย คาดการณ์ว่าราคาสุกรขุนในภาคตะวันตกจะยืนราคาขายต่อได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 58-60 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บ.

ภาคเหนือ : การบริโภคเนื้อสุกรปรับดีขึ้นตั้งแต่เข้าเทศกาลตรุษจีนต่อเนื่องจนผ่านตรุษจีนไปแล้ว นักท่องเที่ยวยังเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกสุกรขุนไปจีนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทาให้สามารถยืนราคาขายได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 61-64 บ.ต่อกก. นน. 103-106 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

ภาคอีสาน: การบริโภคปรับดีขึ้นเล็กน้อยทั้งจากการท่องเที่ยว แต่ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในพื้นที่ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คาดว่าราคาสามารถยืนต่อได้และสามารถปรับราคาขึ้นได้บางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 60-64 บ.ต่อกก. นน. 108-115 กก. แม่คัดทิ้ง 45-48 บ.

ภาคใต้ ทางภาคใต้การบริโภคสุกรทั่วไปยังทรงตัว ทั้งนี้มีการส่งลูกสุกรและสุกรขุนขึ้นมาส่วนกลางบางส่วนเพื่อระบายสต๊อก ปริมาณสุกรขุนและน้าหนักเพิ่มขึ้น ในพระนี้ราคายังยืนต่อได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 59-61 บ.ต่อกก. นน. 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 40-42 บ. บางคล้า ประกาศ 59 บาท ( ยืนราคา )