แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2015

แนวโน้มราคาวันที่  28 กันยายน  - 4 ตุลาคม 2558

 ไก่เนื้อ :  ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  12.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  36 บาท/กก. 
 
 ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณไก่เป็นและชิ้นส่วนภาคโรงงานอยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้น แต่กำลังซื้อลดลงจากภาวะฝนตกชุก ทำให้ราคาไก่เป็นทั่วไปอ่อนลง คาดสัปดาห์นี้ ปริมาณไก่เป็นยังมาก แต่กำลังซื้อยังไม่เพิ่มขึ้นนัก ทำให้ราคาไก่เป็นทั่วไปยืนอ่อน
 
กลาง- ตะวันออก:   ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้น แต่กำลังซื้อลดลงมากจากภาวะฝนตกน้ำท่วมและชิ้นส่วนภาคโรงงานมีมาก ทำให้ราคาทั่วไปยืนอ่อน ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 35 - 36 บาท , ตะวันตก  35 - 36 บาทแนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนอ่อน
 
 เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่เหนือบนและล่างยังอยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้น แต่กำลังซื้อลดลงยังไม่ดีนัก ทำให้ราคาทั่วไปปรับลงเล็กน้อย ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 36 - 37 บาท , เหนือล่าง 35 - 37 บาท      
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนอ่อน 
 
 อีสาน: ปริมาณไก่เป็นพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่กำลังซื้อลดลงมาก ทำให้ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มปรับลดลง     
  อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 40 - 41 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  36- 38 บาท , อีสานล่าง 35 - 36 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนอ่อน 
 
 ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว และกำลังซื้อลดลง ทำให้ราคาหน้าฟาร์มยืนอ่อน     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 37 - 39 บาท และใต้ล่าง 38 - 40 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนอ่อน 
 
 ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  21 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.90 บาท/ฟอง(30/9/58) 
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
 ไข่เป็ด : ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  4.00  บาท/ฟอง      
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   40/58
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 
ภาพรวม :   ปริมาณสุกรขุนภาพรวมเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการบริโภคภายในประเทศลดลงจากปัจจัยฝนตกต่อเนื่อง ทำให้น้ำหนักสุกรขุนในตลาดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาปรับตัวลง  โดยทิศทางตลาดยังต้องติดตามจากปัจจัยบวกเรื่องปริมาณสุกรขุนภาพรวมที่ไม่มากนักและปัจจัยลบเรื่องกำลังซื้อในช่วงฤดูฝนและใกล้เทศกาลกินเจ คาดราคายังทรงตัวได้ถึงอ่อนเล็กน้อย
 
ตะวันออก:    ปริมาณและน้ำหนักของสุกรขุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการบริโภคสุกรขุนในพื้นที่ลดลง ทำให้ราคาปรับตัวลงเล็กน้อยคาดการณ์ราคาสุกรขุนในพื้นที่ยังทรงตัวได้ ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 70-72   บาทต่อกก. นน. 100-105 กก.  แม่คัดทิ้ง 41-43 บาท
 
กลาง :    ปริมาณและน้ำหนักของสุกรขุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  แต่การบริโภคสุกรขุนลดลงจากภาวะฝนตกชุก ทำให้ปรับตัวลงเล็กน้อย คาดการณ์ราคาสุกรขุนสามารถทรงตัวได้ ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 68-70   บาทต่อกก.    นน. 100-105    กก.  แม่คัดทิ้ง 40-42 บาท 
 
ตะวันตก ปริมาณและน้ำหนักของสุกรขุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  ด้านการบริโภคสุกรขุนในพื้นที่ยังทรงตัว ทำให้ราคาปรับตัวลงเล็กน้อยคาดการณ์ราคาสุกรขุนทรงตัวได้ ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 68-70   บาทต่อกก.  นน. 100-105  กก.   แม่คัดทิ้ง 40-42 บาท
 
ภาคเหนือ  ปริมาณและน้ำหนักของสุกรขุนในพื้นที่เพิ่มขึ้น การบริโภคยังกระทบจากภาวะฝนตกชุก ด้านนักท่องเที่ยวยังทรงตัวทำให้ราคาอ่อนตัวลง คาดการณ์ราคาสุกรขุนทรงตัวราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 69-71   บาทต่อกก.   นน.  108-113  กก. แม่คัดทิ้ง 42-45 บาท
 
ภาคอีสานปริมาณและน้ำหนักของสุกรขุนในภาคอีสานเพิ่มขึ้นแต่การบริโภคลดลงจากภาวะฝนตกชุก ทำให้ราคาปรับตัวลงคาดการณ์ราคาสามารถทรงตัวได้ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 66-68   บาทต่อกก.    นน. 105-110   กก.  แม่คัดทิ้ง 43-45 บาท
 
ภาคใต้ : ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว และการบริโภคทรงตัว  มีการส่งสุกรขึ้นมาภาคกลางบ้างเล็กน้อย ราคาทั่วไปทรงตัวคาดการณ์ราคาสุกรขุนสามารถยืนราคาได้ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 68-70   บาทต่อกก.   นน. 102-105   กก.   แม่คัดทิ้ง 39-41 บาทบางคล้า ประกาศ    70  บาท  ( ลดลง 2 บาท)
 
Market situation (September 21, 2015) 

Broiler  :  The latest Day Old Chick prices 12.50 Baht/DOC , Broiler 38 Baht/KG.

Overall :  Last week,  Output broilers and chicken parts have expand much more  but purchase power has decreased in Thailand because it was raining. It has led to decreased in prices. (The trend is "Weak") This week, Number of broilers are expected to increased but purchase power has not much more. It has led to broiler price remain to weak. (The trend is "Weak") 

Northern region : The number of larger broiler  were increased but  purchase power has not much more. This will lead to slightly decrease in broiler prices. Normal size: Upper northern 38 - 39 baht, Lower northern 37 - 38 baht Live broiler prices are expected to remain weak in this week 

Northeastern region :  The number of lived broiler in this area were steady but purchasing power were decreased, lead to decreased in broiler prices. (Price at farm)  Smaller size (Fried broiler) - Upper northeastern region 41 - 43 baht , Normal size; Upper northeastern region 38- 39 baht , Lower northeastern region 37 - 38 baht  Live broiler prices are expected to remain weak in this week

Central-Eastern region : Larger broiler has not expand much more. Purchase power has decreased from rainny and output chicken part were increased. It has led to decreased in prices.       
Normal size; Eastern 37-38 baht, Western 36-38 baht Live broiler prices are expected to remain weak in this

Southern region : The number of lived broiler in this area were steady but purchasing power were decreased, lead to decreased in broiler prices. (Price at farm) Upper southern 39-40 baht, Lower southern 40-41 baht Live broiler prices are expected to remain weak in this

Chicken eggs : Day old layer chick 21 baht/layer chick, Eggs (at farm) 3.00 baht (17/8/58)

Meat-type duck : price remained constant 61 baht/kg 

Duck eggs : Western region; duck eggs (23 kg/300 eggs); 4.10 baht/egg        
 

Market situation; Pigs (WK 36/58)

Overall  : Output pigs have not expanded much more but purchase power has decreased in Thailand because it was raining. This will lead to increase in amount of pig and pig weight.  Live pig prices are expected to remain weak. Major factors influencing market trends from decreasing purchase power and Chinese Vegetarian Festival. Prices are expected to remain steady to weak in this week.

Eastern region  : Pork consumption has continued to decrease due to heavy raining and flood in this area. .This has led to increase in number of finishing pigs and market weights.Prices are expected to remain steady in this week.Last week; live pigs price 73-75 baht/kg. Weight 100-105 kg.
Culled sow price 42-44 baht.

Central region : Pork consumption has continued to decrease due to heavy raining. This has led to slightly increase in number of finishing pigs and market weights Prices are expected to remain steady in this week.Last week; live pigs price 70-72 baht/kg. Weight 100-105 kg.
Culled sow price 40-42 baht

Western region  : The number of finishing pigs and market weight were slightly increased. Pork consumption has steady in this region. Prices are expected to remain steady in this week.         
Last week; live pigs price 70-72 baht/kg. Weight 100-105 kg.Culled sow price 40-42 baht.

Northern region  :  The number of finishing pigs and market weights were increased. Pork consumption has continued to decrease due to the rainy weather but tourisms still come to this area.
Prices are expected to remain steady to weak in this week Last week;  live pigs price 72-74 baht/kg.  Weight 105-110 kg. Culled sow price 42-45 baht. 

Northeastern region : The number of finishing pigs and market weights were increased. Pork consumption has continued to decrease due to the rainy weather.Prices are expected to remain steady in this week.Last week; live pigs price 69-73 baht/kg. Weight 105-110 kg. Culled sow price 43-45 baht.
 

Southern region  :Pork consumption has steady in this region. The numbers of finishing pig and market weight were steady due to pigs were shifted to central region. Prices are expected to remain steady in this week.Last week; live pigs price 68-71 baht/kg. Weight 102-105 kg.Culled sow price 39-41 baht. Bangkhla Pig Slaughterhouse; announced price 72 baht (Price decrease 1 baht)