แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2015

แนวโน้มราคาวันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  11.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  39 บาท/กก.
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณไก่เป็นอยู่ในไม่เกณฑ์นัก แต่กำลังซื้อยังไม่ดีจากภาวะฝน ทำให้ราคาไก่เป็นทั่วไปยังทรงตัว คาดสัปดาห์นี้ ปริมาณไก่เป็นทรงตัว และกำลังซื้อยังไม่เพิ่มขึ้น คาดราคาไก่เป็นจะทรงตัวต่อเนื่อง 
 
กลาง- ตะวันออก: ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ไม่มาก ส่วนกำลังซื้อทรงตัว ทำให้ราคาทั่วไปทรงตัว     
ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 37 - 39 บาท , ตะวันตก  35 - 37 บาท     
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัวได้
 
เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่เหนือบนและล่างยังอยู่ในเกณฑ์ไม่มาก แต่กำลังซื้อไม่ดีนัก ทำให้ราคาทั่วไปยังทรงตัวราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 37 - 39 บาท , เหนือล่าง 36 - 37 บาท      
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
อีสาน: ปริมาณไก่เป็นพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่กำลังซื้ออ่อนลงเล็กน้อย ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มยังทรงตัว อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 38 - 40 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  35- 36 บาท , อีสานล่าง 35 - 36 บาทแนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
 ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว บวกกับกำลังซื้อทรงตัว(หลังออกบวช) ทำให้ราคาหน้าฟาร์มทรงตัวราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 39 - 41 บาท และใต้ล่าง 41 - 43 บาท     
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนแข็ง 
 
ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  16 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.80 บาท/ฟอง(27/7/58)
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.   
 
ไข่เป็ด : ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  3.70  บาท/ฟอง      
 
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   29/58
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

ภาพรวม : ปริมาณและน้าหนักของสุกรยังทรงตัว แต่การส่งออกสุกรมีชีวิตยังทาได้ดีอย่างต่อเนื่อง ทาให้สถานะการณ์ของผู้เลี้ยงทั้งประเทศสามารถยืนราคาได้

ตะวันออก: การส่งออกสุกรขุนไปประเทศกัมพูชาเข้าสู่สภาวะปกติ ทาให้ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนลดลง คาดว่าราคาสุกรขุนในพื้นที่จะยืนราคาต่อได้เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 69-71 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 41-44 บ.

กลาง : การบริโภคสุกรขุนทางภาคกลางยังทรงตัว ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนทางภาคกลางเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คาดว่าราคาสุกรขุนในภาคกลางพระหน้าจะยืนราคาได้เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 65-68 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 38-41 บ.

ตะวันตก : ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนการบริโภคสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัวทั้งจากปริมาณฝนที่ตกลงมา การส่งสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้าน คาดว่าราคาสุกรขุนจะยืนได้เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 64-66 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 38-41

ภาคเหนือ : ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว การส่งออกสุกรขุนส่วนเกินไปประเทศจีนยังทาได้ คาดว่าราคาของสุกรขุนจะยืนราคาได้เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 67-70 บ.ต่อกก. นน. 105-115 กก. แม่คัดทิ้ง 42-45 บ.

ภาคอีสาน: ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในภาคอีสานลดลง แต่การบริโภคยังทรงตัวจากฝนที่ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องคาดการณ์ว่าในพระหน้าราคายังยืนได้เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 67-69 บ.ต่อกก. นน. 103-110 กก. แม่คัดทิ้ง 42-45 บ.

ภาคใต้ : ภาคใต้การบริโภคทรงตัว ปริมาณและน้าหนักสุกรขุนในพื้นที่ลดลง และยังสามารถส่งสุกรขุนส่วนเกินขึ้นมาทางภาคกลางได้ ราคาในพระหน้าสามารถยืนราคาได้เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 65-68 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 38-42 บ.บางคล้า ประกาศ 68 บาท ( ยืนราคา )