แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 21 เมษายน 2014
นวโน้มราคาวันที่  21 เมษายน  -  28 เมษายน 2557
 
ไก่เนื้อ :ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  17.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  44 บาท/กก. 
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์ไม่มาก แต่กำลังซื้อยังทรงตัว  ทำให้ราคาทั่วไปยืนแข็ง
 
กลาง- ตะวันออก:  ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ไม่มาก แต่ความต้องการใช้ยังดีต่อเนื่อง ราคาปรับขึ้นได้อีก ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 42 - 44 บาท , ตะวันตก  41 - 42 บาท     
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงแข็ง 
 
เหนือ : ปริมาณและน้ำหนักไก่ใหญ่พื้นที่อยู่ในเกณฑ์ไม่มาก แต่กำลังซื้อลดลงบ้าง ราคาทั่วไปทรงตัว     
ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 38 - 39 บาท , เหนือล่าง 38 - 39 บาท      
 แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
อีสาน : ปริมาณไก่เป็นพื้นที่ไม่มาก แต่กำลังซื้อยังคงดี(ลดลงไม่มาก)หลังเทศกาล ราคาทั่วไปปรับขึ้นต่อเนื่อง อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 50- 52 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  45 - 47 บาท , อีสานล่าง 45 - 47 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงแข็ง 
 
ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์ลดลง ความต้องการซื้อไม่ลดลงนัก ราคาทั่วไปจะปรับขึ้นได้     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 41 - 42 บาท และใต้ล่าง 40 - 42 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาปรับขึ้นได้อีก
 
ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  17 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.70 บาท/ฟอง  
 
เป็ดเนื้อราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
ไข่เป็ดราคาประกาศไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  3.90  บาท/ฟอง 
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่ 15 /57
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม : 
หลังจากผ่านเทศกาลสงกรานต์มายอดการบริโภคปรับลดลงไปบ้างเล็กน้อย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์จะเห็นได้ว่าน้าหนักของสุกรขุนลดลง เนื่องจากปริมาณที่ขายเพิ่มขึ้นก่อนเทศกาลสงกรานต์ ทาให้ภาพรวมราคายังยืนแข็งอยู่ได้

 

ตะวันออกยอดการส่งออกสุกรขุนไปยังกัมพูชาลดลงจากราคาขายสุกรขุนในประเทศที่ขยับขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่อย่างไรก็ดีปริมาณและน้าหนักตัวที่ออกสู่ตลาดก็ยังไม่มาก
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 79-80 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 64-65 บ.
กลาง : ยอดขายสุกรขุนเพิ่มขึ้นเหมือนกับภาคอื่นๆ จากเทศกาลสงกรานต์ ทาให้ราคายังยืนแข็งอยู่ได้
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 79-80 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 64-65 บ.
ตะวันตก : สุกรขุนที่ออกสู่ตลาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีน้าหนักและปริมาณลดลง ประกอบกับในพื้นที่ยังมีการเสียหายจากโรค PED และ PRRS คาดว่าราคาสุกรขุนในพื้นที่ยังคงยืนราคา
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 79-80 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 63-64 บ.

ภาคเหนือ : ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นภาคเหนือเป็นจานวนมาก ทาให้การบริโภคเพิ่มขึ้นราคาสามารถยืนแข็งต่อไปได้
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 79-80 บ.ต่อกก. นน. 98-103 กก. แม่คัดทิ้ง 64-66 บ.

ภาคอีสาน:การบริโภคในภาคอีสานปรับดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ มียอดขายสุกรขุนเพิ่มขึ้นจากการนาไปผลิตสินค้าแปรรูปเพื่อเตรียมไว้จาหน่ายช่วงเทศกาล ทาให้ราคายืนแข็งได้จนผ่านเทศกาลสงกรานต์
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 80-81 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 66-68 บ.

ภาคใต้ : ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ยอดขายสุกรขุนของทางภาคใต้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังสามารถส่งสุกรขุนขึ้นมาทางภาคกลางได้ทาให้ราคายังยืนได้
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 76-78 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 55-57 บ.