ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2562

แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2019สถานการณ์ราคา ณ วันที่  9 ธันวาคม  2562

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 15.50 บาท(25/11/62) , ราคาประกาศไก่เนื้อ 36 บาท/กก.(18/11/62)

ภาพรวม :  สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณและน้ำหนักเริ่มเพิ่มขึ้น ราคาทั่วไปยังทรงตัวอยู่ได้ แนวโน้มไก่เป็นสัปดาห์นี้ราคาทรงตัว

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นราคายืนอ่อน น้ำหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัวเหนือบน ราคา  36-38 บาท, เหนือล่าง ราคา 36-38 บาท

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน อีสานบน ราคา  42-44  บาท,ไก่เล็ก ราคา 45-47 บาท , อีสานล่าง ราคา 37-39 บาท

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก:  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เป็นปรับลดลงเล็กน้อยในบางเขต แต่ปริมาณและน้ำหนักจับออกยังปกติ แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัว

ภาคกลาง  :  ราคา 35-36 บาท แนวโน้มราคาทรงตัว
ภาคตะวันออก :  ราคา 35-36 บาท แนวโน้มราคาทรงตัว

ภาคตะวันตก : ราคา 35-36 บาท แนวโน้มราคาทรงตัว

ภาคกลาง  :  ราคา 36 บาท แนวโน้มราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้
ภาคตะวันออก :  ราคา 36  บาท แนวโน้มราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้

ภาคตะวันตก : ราคา 35-36 บาท แนวโน้มราคาทรงตัว

ภาคกลาง  :   ราคา 35-36 บาท แนวโน้มราคาทรงตัว

ภาคตะวันออก :  ราคา 35-36 บาท แนวโน้มราคาทรงตัว

ใต้: สัปดาห์ที่ผ่านราคาทรงตัว มีปรับขึ้นเล็กน้อยในบางเขต ปริมาณตัวไก่ไม่มาก น้ำหนักจับออกปกติ แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัวใต้บน 40-42 บาท   ใต้ล่าง 42-44 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท(02/09/62) ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.70 บาท/ฟอง(05/12/62)

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีที่ 3.50  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 11 ธันวาคม 2562

ใต้บน 38-42 บาท   ใต้ล่าง 40-42 บาท

 

ภาคกลาง  :  ราคา 35-36 บาท แนวโน้มราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้
ภาคตะวันออก :  ราคา 35-36  บาท แนวโน้มราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้
ภาคตะวันตก : ราคา 35-36 บาท แนวโน้มราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้
ภาคกลาง  :  ราคา 35-36 บาท แนวโน้มราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้
ภาคตะวันออก :  ราคา 35-36  บาท แนวโน้มราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้ภาคตะวันตก : ราคา 35-36 บาท แนวโน้มราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้
ภาคกลาง  :  ราคา 33-34 บาท แนวโน้มราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้
ภาคตะวันออก :  ราคา 33-34  บาท แนวโน้มราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้ภาคกลาง  :  ราคา 30-32 บาท แนวโน้มไก่เป็นราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้
ภาคตะวันออก :  ราคา 32-33  บาท แนวโน้มไก่เป็นราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นไดภาคตะวันตก : ราคา 31-33 บาท แนวโน้มไก่เป็นราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้ภาคกลาง  :  ราคา 30-32 บาท แนวโน้มไก่เป็นราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้
ภาคกลาง  :  ราคา 33-34 บาท แนวโน้มราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้
ภาคตะวันออก :  ราคา 33-34  บาท แนวโน้มราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้
ภาคตะวันตก : ราคา 33-34 บาท แนวโน้มราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้
ภาคกลาง  :  ราคา 30-32 บาท แนวโน้มไก่เป็นราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้
ภาคตะวันออก :  ราคา 32-33  บาท แนวโน้มไก่เป็นราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้ภาคตะวันตก : ราคา 30-33 บาท แนวโน้มไก่เป็นราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้
ภาคกลาง  :  ราคา 30-32 บาท แนวโน้มไก่เป็นราคาทรงตัว
ภาคตะวันออก :  ราคา 32-33  บาท แนวโน้มไก่เป็นราคาทรงตัว
ภาคตะวันตก : ราคา 30-33 บาท แนวโน้มไก่เป็นราคาทรงตัว
ภาคกลาง  :  ราคา 30-32 บาท แนวโน้มไก่เป็นราคาทรงตัว
ภาคตะวันออก :  ราคา 32-33  บาท แนวโน้มไก่เป็นราคาทรงตัวภาคตะวันตก : ราคา 30-33 บาท แนวโน้มไก่เป็นราคาทรงตัใต้ : สัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการขายคล่องขึ้น ปริมาณน้อยลง สต็อกไก่เกินไซส์ไม่มี แนวโน้มราคาทรงตไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 28 บาท(02/09/62) ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง(07/11/62) ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ ตะวันออก (23 กก./ตั้ง) ราคาขายทั่วไป 4.00  บาท/ฟอง  แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  25 พฤศจิกายน 2562ภาพรวม : ปริมาณสุกรขุนทรงตัว แต่ความต้องการดีขึ้นอย่างชัดเจนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  สต็อกสุกรขุนทั่วประเทศไม่มาก น้ำหนักเฉลี่ย 105-110 กก./ตัว
ปริมาณการบริโภคทั่วประเทศยังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี จากเทศกาลในพื้นที่และวันหยุดต่อเนื่องบวกกับอากาศที่เย็นลงส่งผลต่อการท่องเที่ยวมากขึ้น(บริโภคมากขึ้น) ด้านผู้เลี้ยงมั่นใจปริมาณการบริโภคจะดีขึ้นต่อเนื่องจนถึงเทศกาลปีใหม่ แนวโน้มราคาปรับขึ้นได้ในพระนี้

ภาพรวม : ปริมาณการบริโภคทั่วประเทศยังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี จากเทศกาลในพื้นที่และวันหยุดต่อเนื่องบวกกับอากาศที่เย็นลงส่งผลต่อการท่องเที่ยวมากขึ้น(บริโภคมากขึ้น) ด้านผู้เลี้ยงมั่นใจปริมาณการบริโภคจะดีขึ้นต่อเนื่องจนถึงเทศกาลปีใหม่ แนวโน้มราคาปรับขึ้นได้ในพระนี้

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาโดยทั่วไปราคายืน ปริมาณขายทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 64-67 บาท น้ำหนัก 105-115 กก. แม่คัดทิ้ง 43-45 บาท แนวโน้มพระนี้ราคาปรับขึ้นได้

อีสาน: สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น แนวโน้มพระนี้ราคาปรับขึ้นต่อเนื่องราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 64-67 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 40-43 บาท

ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา อีสานบน 59-62 บาท , อีสานล่าง 58-62 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 32 บาท
กลาง:  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น แนวโน้มพระนี้ราคายืนแข็งถึงปรับขึ้นได้
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 62-64 บาท, น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 40-42 บาท
ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาโดยทั่วไปราคาปรับขึ้น ขายคล่อง น้ำหนักลดลง แนวโน้มพระนี้ราคาปรับขึ้นได้ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ขายพื้นที่ 65-67 บาท น้ำหนัก 105-110 แม่คัดทิ้ง 44 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น การบริโภคปรับดีขึ้น ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ไม่มาก แนวโน้มพระนี้ราคาปรับขึ้นได้ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 62-64 บาท, น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 40-42 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น น้ำหนักเฉลี่ยทั้งภาคเพิ่มขึ้น แนวโน้มพระนี้ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป ใต้บน 60-63 บาท, ใต้ล่าง 60-63 บาท, น้ำหนัก 100-110 กก. แม่คัดทิ้ง 34-36 บาท

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)