แนวโน้มราคา

แนวโน้มราคาสินค้า

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 11 กันยายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  11 กันยายน 2566 ไก่เนื้อ :ภาพรวมราคาอ่อนตัว ภาพรวม :ซื้อขอผู้บริโภคน้อยลง   ตลาดขาดกำลังซื้อ  แนวโน้ม   สัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อ อ่อน เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่ 36-38 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มมี  การบริโภคน้อยลง  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับสูงขึ้น อยู่ที่ 35-36 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเพิ่มขึ้น    แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัว   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 42-44  บาท,ไก่เล็ก   46-48 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  42-44 บาท,ไก่เล็ก 46-48 บาท กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนัก เริ่มมีสต็อก   …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 11 กันยายน Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 21 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  21 สิงหาคม 2566 ไก่เนื้อ :ราคาปรับขึ้นเนื่องจากเข้าเทศกาลสารทจีน ภาพรวม :กำลังซื้อของผู้บริโภคโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด ที่มีประชาชนเชื้อสายจีน มีความต้องการเพิ่ม  และปริมาณตัวเริ่มน้อยลง เนื่องจากการชะลอ การเข้าเลี้ยงในช่วงที่ผ่านมา  ความต้องการในพื้นที่เพิ่มขึ้น  แนวโน้ม   สัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อ ยืน เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 36-37 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมลดลง การบริโภคดีขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับสูงขึ้น อยู่ที่ 39-40 บาท  ความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่สูง ปริมาณตัวและสต็อกสะสมลดลง    แนวโน้มราคายืนแข็ง อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 44-45  บาท,ไก่เล็ก   48-50 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  44-45 บาท,ไก่เล็ก 48-50 บาท …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 21 สิงหาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 14 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  14 สิงหาคม 2566 ไก่เนื้อ : ภาพรวมราคายืนอ่อน ภาพรวม :กำลังซื้อขอผู้บริโภค และภาคตลาดสด ยังคงชะลอตัว ไม่มีกำลังซื้อ แต่ภาคใต้ปริมาณตัวเริ่มน้อยลง ความต้องการในพื้นที่เพิ่มขึ้น แนวโน้ม   สัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อ ยืน เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 35-36 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมลดลง การบริโภคชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อน อยู่ที่ 34-35 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมมีสต๊อก    แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อน ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมี     ตลาดไม่มีกำลังซื้อ แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสานบน ราคา 44-45  บาท,ไก่เล็ก   48-50 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  44-45 บาท,ไก่เล็ก …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 14 สิงหาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 7 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  7 สิงหาคม 2566 ไก่เนื้อ :ราคาอ่อนตัว ภาพรวม :กำลังซื้อขอผู้บริโภค และภาคตลาดสด ยังคงชะลอตัว ขาดกำลังซื้อ แต่ภาคใต้ปริมาณตัวเริ่มน้อยลง ความต้องการในพื้นที่เพิ่มขึ้นแนวโน้ม   สัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อ ยืนอ่อน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 37-38 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมลดลง การบริโภคชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อน อยู่ที่ 35-36 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมมีสต๊อก    แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อน ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมี     ตลาดไม่มีกำลังซื้อ แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสานบน ราคา 44-45  บาท,ไก่เล็ก   49-50 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  44-45 บาท,ไก่เล็ก 49-50 บาท กลาง-ออก-ตก …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 7 สิงหาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 30 กรกฎาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  30 กรกฎาคม 2566 ไก่เนื้อ :ภาพรวมราคายืน ภาพรวม :กำลังซื้อขอผู้บริโภค และภาคตลาดสด ยังคงชะลอตัว   แนวโน้ม   สัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อ ยืน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 37-38 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมลดลง การบริโภคชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน อยู่ที่ 38-39 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมมีสต๊อก    แนวโน้มราคายืน อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมี     ตลาดไม่มีกำลังซื้อ แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสานบน  : ราคา 45-46  บาท,ไก่เล็ก   50-52 บาท อีสานล่าง : ราคาอยู่ที่  45-46 บาท,ไก่เล็ก 50-51 …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 30 กรกฎาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 24 กรกฎาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  24 กรกฎาคม 2566 ไก่เนื้อ :ภาพรวมราคาอ่อน ภาพรวม : กำลังซื้อขอผู้บริโภค และภาคตลาดสด ชะลอตัว   โรงเชือดต่าง ๆ ลดกำลังเชือด   เพื่อระบายสต็อกของเก่า แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อ อ่อน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 37-38 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเพิ่มขึ้น การบริโภคชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน อยู่ที่ 38-39 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมมีสต๊อก    แนวโน้มราคายืน อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมี     ตลาดไม่มีกำลังซื้อ แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสานบน ราคา 45-46  บาท,ไก่เล็ก   50-52 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  45-46 …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 24 กรกฎาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 17 กรกฎาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  17 กรกฎาคม 2566 ไก่เนื้อ : ภาพรวมราคาอ่อน ภาพรวม : กำลังซื้อขอผู้บริโภค และภาคตลาดสด ชะลอตัว   โรงเชือดต่างๆ ลดกำลังเชือด   เพื่อระบายสต็อกของเก่า แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อ อ่อน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 39-40 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเพิ่มขึ้น การบริโภคชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาอ่อน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน อยู่ที่ 39-40 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมมีสต๊อก    แนวโน้มราคายืน อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมี     ตลาดไม่มีกำลังซื้อ แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสานบน : ราคา 45-46  บาท,ไก่เล็ก   50-52 บาท อีสานล่าง …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 17 กรกฎาคม Read More »

สถานการณ์ราคา ผลิตภัณฑ์วันที่ 3 กรกฎาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  3 กรกฎาคม 2566 ไก่เนื้อ : ภาพรวมราคาอ่อน ภาพรวม : กำลังซื้อขอผู้บริโภค และภาคตลาดสด ชะลอตัว   โรงเชือดต่างๆ ลดกำลังเชือด   เพื่อระบายสต็อกของเก่า แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อ อ่อน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 40-41 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเพิ่มขึ้น การบริโภคชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาอ่อน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อน อยู่ที่ 39-40 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มมีสต๊อก    แนวโน้มราคาอ่อน อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัว ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมี     ตลาดไม่มีกำลังซื้อ แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสานบน  : ราคา 45-46  บาท,ไก่เล็ก   50-52 บาท อีสานล่าง : …

สถานการณ์ราคา ผลิตภัณฑ์วันที่ 3 กรกฎาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 26 มิถุนายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  26 มิถุนายน 2566 ไก่เนื้อ : ภาพรวมราคาอ่อน ภาพรวม : กำลังซื้อขอผู้บริโภค และภาคตลาดสด ชะลอตัว  โรงเชือดต่างๆ ลดกำลังเชือด   เพื่อระบายสต็อกของเก่า แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อ อ่อน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 43-44 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเพิ่มขึ้น การบริโภคชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาอ่อน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อน อยู่ที่ 41-42 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มมีสต๊อก    แนวโน้มราคาอ่อน อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัว ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมี     ตลาดไม่มีกำลังซื้อ แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสานบน  : ราคา 47-48  บาท,ไก่เล็ก   52-54 บาท อีสานล่าง …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 26 มิถุนายน Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์วันที่ 19 มิถุนายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  19 มิถุนายน 2566 ไก่เนื้อ :ภาพรวมราคายืนอ่อน ภาพรวม :กำลังซื้อขอผู้บริโภค และภาคตลาดสด ยังคงชะลอตัว  โรงเชือดต่าง ๆ ลดกำลังเชือดลงมา เพื่อระบายสต็อกของเก่า แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อ ยืนอ่อน เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 44-45 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเพิ่มขึ้น การบริโภคชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาอ่อน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อน อยู่ที่ 43-44 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มมีสต๊อก    แนวโน้มราคาอ่อน อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทรงตัว ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมี     ตลาดไม่มีกำลังซื้อ แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสานบน ราคา 47-48  บาท,ไก่เล็ก   53-54 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  47-48 บาท,ไก่เล็ก 53-54 บาท กลาง-ออก-ตก …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์วันที่ 19 มิถุนายน Read More »

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)