สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 23 มกราคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  23 มกราคม  2566

ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อภาพรวมราคายืน

ภาพรวม : ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมพอดี   ตลาดคล่องตัว   ปริมาณชิ้นส่วนเริ่มมีสต็อก   สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อราคายืน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาคงตัว  42-43 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมลดลง   การบริโภคเพิ่มสูงขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายิน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน  40-44 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มน้อยลง   ตลาดคล่องตัวมากขึ้น  แนวโน้มราคายืน

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับสูงขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 52-54  บาท,ไก่เล็ก   56-58 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  51-53 บาท,ไก่เล็ก 56-57 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน   ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมลดลง   ตลาดมีกำลังซื้อ การบริโภคเพิ่มขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง     ราคาอยู่ที่   40-42 บาท

ออก       ราคาอยู่ที่   40-43 บาท

ตก         ราคาอยู่ที่   41-42 บาท

ภาคใต้ :ภาพรวมราคาปรับขึ้นเล็กน้อย  ตลาดมีกำลังซื้อ การบริโภคเพิ่มขึ้นจากภาคกาท่องเที่ยว  แนวโน้มราคายืนแข็ง

ใต้บน  50-54 บาท

ใต้ล่าง 50-54 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.50 – 4.60  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  29 มกราคม 2566

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 21-28 / 1 ราคาประกาศยืน  ขายจริงราคายืนอ่อน แต่มีบางเขตปรับราคาลงกลางพระ 2-3 บาท  เนื่องจาก หลังเทศกาลตรุษจีนการบริโภคลดลงมาก     แต่ต้นทุนฟาร์มยังสูง จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนเริ่มเหลือสะสมอีก    ปริมาณออกสู่ตลาดช่วงนี้เพิ่มขึ้นหลังเทศกาลตรุษจีน    แต่แนวโน้มการบริโภคลดลง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด  พระที่ 29 / 1  ราคาปรับตัวลดลง 2-4 บาท

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน บางเขตปรับลง 2 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   จากกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ไม่มีการส่งออกไปจีน ราคาพระที่ผ่านมา 96 -104 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 80-82 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2-4 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  บางเขตปรับลง 2-4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม     ไม่มีการส่งออก แต่กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว     ราคาพระที่ผ่านมา 90-98 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 82-83 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2-4 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 92-98 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 4 บาท

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   จำนวนตัวเริ่มเหลือสะสมลดลง   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 94-98 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 4 บาท

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาเพิ่มขึ้น   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับลง 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  92-98 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน บางเขตปรับลง 2 บาท   ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับลง 4 บาท  แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 88 -94 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 70-73 บาท

 

 

 

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)