สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 6 มีนาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 6 มีนาคม 2566

ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อภาพรวมราคาอ่อนตัว

ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมเพิ่มมากขึ้น   ตลาดยังคงชะลอตัว  กำลังซื้อผู้บริโภคยังไม่กลับมา ปริมาณชิ้นส่วนยังคงมีสต็อก   สัปดาห์หน้าคาดว่า   ราคาไก่เนื้อราคายืนอ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 37-38 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มมี   การบริโภคลดลง  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน   35-36 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มเพิ่มมากขึ้น   ตลาดชะลอตัว   แนวโน้มราคายืน

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัว   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 45-47  บาท,ไก่เล็ก   52-53 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  45-47 บาท,ไก่เล็ก 52-54 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาอ่อน   ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมมีตัว   ตลาดขาดกำลังซื้อ แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง   ราคาอยู่ที่   36-38 บาท

ออก    ราคาอยู่ที่   36-38 บาท

ตก     ราคาอยู่ที่   34-37 บาท

ภาคใต้ :ภาพรวมราคาอ่อนตัว   ตลาดยังคงชะลอตัว   กำลังซื้อน้อยลง แนวโน้มราคายืน

ใต้บน  38-40 บาท ใต้ล่าง 38-40 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.20 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.20 บาท/ฟอง

 

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  14  มีนาคม 2566

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 6-13 / 3 ราคาประกาศยืน  ขายจริงราคายืน  แต่ราคาที่ขายต่ำอยู่ปรับราคาขึ้น 2-3 บาทมาใกล้เคียงกับราคาปรกติ    ต้นทุนฟาร์มยังสูง จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนเริ่มเหลือสะสม    ปริมาณออกสู่ตลาดช่วงนี้เพิ่มขึ้นหลังเทศกาลตรุษจีน    แต่แนวโน้มการบริโภคลดลง  เริ่มมีการส่งออกไปชายแดนจีนจะช่วยให้ปริมาณสุกรในประเทศลดลงได้บ้าง    เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด  ที่ผ่านมาราคาสุกรขุนปรับลงอย่างต่อเนื่อง    สมาคมฯและฟาร์ม  ประชุมหารือเรื่องราคาขายสุกรขุนอย่างจริงจังสรุปขอความร่ามมือ ภาคบริษัทและฟาร์ม ปรับราคาขายสุกรขุนขึ้น 4 บาท  พระที่  14 / 3

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   จากกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ส่งออกไปจีนพระนี้  150 ตัว ราคาพระที่ผ่านมา 80-88 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 65 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 – 4 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสมอยู่     ไม่มีการส่งออก แต่กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง     ราคาพระที่ผ่านมา 78-86 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว 115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 65 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 76-80 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 60 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4 บาท

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   จำนวนตัวเริ่มเหลือสะสมลดลง   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 80-86 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้น    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาลดลง   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  75-80 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  แต่ราคาที่ขายต่ำปรับขึ้น 2-3 บาท  ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 4 บาท  แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 72 -83 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 50-55 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)