สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 22 พฤษภาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  22 พฤษภาคม 2566

ไก่เนื้อ :ราคายืน

ภาพรวม :กำลังซื้อขอผู้บริโภค และภาคตลาดสด ชะลอกำลังชื้อ  ปริมาณชิ้นส่วนบางรายการราคาเริ่มอ่อนตัว    สัปดาห์หน้าคาดว่า   ราคาไก่เนื้อยืน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 45-46 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมไม่มี   การบริโภคชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับขึ้น เล็กน้อย ราคา 45-47 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมพอดี    แนวโน้มราคายืน

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมี     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 48-50  บาท,ไก่เล็ก   55-56 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  48-50 บาท,ไก่เล็ก 55-564 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาคงที่   ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมพอมีตัว   ตลาดมียอดสั่งซื้อลดลงจากสัปดาห์ก่อน  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

 กลาง    ราคาอยู่ที่   45-46 บาท

 ออก    ราคาอยู่ที่   47-48 บาท

ตก      ราคาอยู่ที่   45-47 บาท

ภาคใต้ :ภาพรวม ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย     ตลาดเริ่มชะลอตัว  กำลังผู้บริโภคลดลง    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มพอดีตัว    แนวโน้มราคายืน

ใต้บน 55-57 บาทใต้ล่าง 55-57 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.80 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.40 – 4.50  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  3 มิถุนายน 2566

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 27-2 / 6 ราคาประกาศขึ้น 4 บาท   ขายจริงราคาปรับขึ้น 4 บาท     ต้นทุนฟาร์มยังสูง จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนยังเหลือสะสม    ปริมาณออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นหลังเทศกาล   แต่แนวโน้มการบริโภคลดลง  เริ่มมีการส่งออกไปชายแดนจีนจะช่วยให้ปริมาณสุกรในประเทศลดลงได้บ้าง    เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด  ที่ผ่านมาราคาสุกรขุนปรับลงอย่างต่อเนื่อง    สมาคมฯและฟาร์ม  ประชุมหารือเรื่องราคาขายสุกรขุนอย่างจริงจังสรุปขอความร่วมมือ ภาคบริษัทและฟาร์ม   ประกาศราคาขายสุกรขุนปรับราคาขึ้น 4 บาท พระที่  27/ 5 แต่ตลาดยังไม่รับเพราะการบริโภคยังไม่ดีขึ้น  พระที่ 3 / 6 แนวโน้มราคายืน

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   จากกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ส่งออกไปจีนพระนี้  200 ตัว/วัน  ราคาพระที่ผ่านมา 72 -80 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสมอยู่     ไม่มีการส่งออก แต่กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง     ราคาพระที่ผ่านมา 70-78 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 50 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 70 -76 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 42-45 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท จำนวนตัวเริ่มเหลือสะสมลดลง   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 70-78 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 42 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้น    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาลดลง   คาดว่าพระใหม่ราคายืน  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  70-76 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 42 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืน  แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 68- 80 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 35-37 บาท

 

 

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)