สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 12 มิถุนายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  12 มิถุนายน 2566

ไก่เนื้อ :ภาพรวมราคาอ่อนตัว

ภาพรวม :กำลังซื้อขอผู้บริโภค และภาคตลาดสด ชะลอตัว  โรงเชือดต่าง ๆ เชือดน้อยลง เพื่อระบายสต็อกของเก่าก่อน แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อ อ่อน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 44-45 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเพิ่มขึ้น การบริโภคชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาอ่อน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาคงที่ อยู่ที่ 45-45 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มมีสต๊อก    แนวโน้มราคาอ่อน

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับลดลง ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมี     ตลาดไม่มีกำลังซื้อ แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสานบน ราคา 47-48  บาท,ไก่เล็ก   53-54 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  47-48 บาท,ไก่เล็ก 53-54 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาอ่อนตัว  ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมเริ่มมีสต็อก   กำลังซื้อลดลง  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาอ่อน

กลาง    ราคาอยู่ที่   44-45 บาท

ออก     ราคาอยู่ที่   44-46 บาท

ตก      ราคาอยู่ที่   43-44 บาท

ภาคใต้ :ภาพรวม ราคาอ่อนตัว     กำลังผู้บริโภคลดลง    ปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มมีสต็อกสะสม    แนวโน้มราคายืนอ่อน

ใต้บน 46-48 บาท ใต้ล่าง 46-48 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.80 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.40 – 4.50  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  17 มิถุนายน 2566

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 11-16 / 6 ราคาประกาศยืน   ขายจริงราคายืนอ่อน บางเขตปรับลง 2 บาท     ต้นทุนฟาร์มยังสูง จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนยังเหลือสะสม  ปริมาณออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นหลังเทศกาล   แต่แนวโน้มการบริโภคลดลง  เริ่มมีการส่งออกไปชายแดนจีนจะช่วยให้ปริมาณสุกรในประเทศลดลงได้บ้าง    เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด  ที่ผ่านมาราคาสุกรขุนปรับลงอย่างต่อเนื่อง    สมาคมฯและฟาร์ม  ประชุมหารือเรื่องราคาขายสุกรขุนอย่างจริงจังสรุปขอความร่วมมือ ภาคบริษัทและฟาร์ม    แต่ตลาดยังไม่รับเพราะการบริโภคยังไม่ดีขึ้น  พระที่ 17 / 6 แนวโน้มราคายืนอ่อนบางเขตปรับราคาลง 2 บาท

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน บางพื้นที่ปรับลง 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   จากกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ส่งออกไปจีนพระนี้  200 ตัว/วัน  ราคาพระที่ผ่านมา 70 -78 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 50-56 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสมอยู่     ไม่มีการส่งออก แต่กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง     ราคาพระที่ผ่านมา 68-76 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 50 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 70 -76 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 42-45 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2 บาท

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  จำนวนตัวเริ่มเหลือสะสมลดลง   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 70-78 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 42 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน บางพื้นที่ปรับลง 2 บาท

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้น    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาลดลง   คาว่าพระใหม่ราคายืนอ่อน บางพื้นที่ปรับลง 2 บาท  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  70-76 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 42 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืน แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 68- 80 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 40 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)