สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 30 กรกฎาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  30 กรกฎาคม 2566

ไก่เนื้อ :ภาพรวมราคายืน

ภาพรวม :กำลังซื้อขอผู้บริโภค และภาคตลาดสด ยังคงชะลอตัว   แนวโน้ม   สัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อ ยืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 37-38 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมลดลง การบริโภคชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน อยู่ที่ 38-39 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมมีสต๊อก    แนวโน้มราคายืน

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมี     ตลาดไม่มีกำลังซื้อ แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสานบน  : ราคา 45-46  บาท,ไก่เล็ก   50-52 บาท

อีสานล่าง : ราคาอยู่ที่  45-46 บาท,ไก่เล็ก 50-51 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมเริ่มลดลง   กำลังซื้อยังชลอตัว  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง    ราคาอยู่ที่   40-41 บาท

ออก     ราคาอยู่ที่   40-41 บาท

ตก      ราคาอยู่ที่   40-41 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวม ราคายืน     กำลังผู้บริโภคลดลง    ปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มลดลง    แนวโน้มราคายืน

ใต้บน 35-37 บาท ใต้ล่าง 36-38 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 4.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.60 – 4.70  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  1 สิงหาคม 2566

ภาพรวม  : ในช่วงพระที่ผ่านมา 25-31 / 7 ราคาประกาศยืน   ขายจริงราคายืน     ต้นทุนฟาร์มยังสูง จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนเหลือสะสมลดลง   แต่แนวโน้มการบริโภคทรงตัว   ส่งออกไปชายแดนจีนและมุกดาหาร จะช่วยให้ปริมาณสุกรในประเทศลดลงได้บ้าง   เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด  ที่ผ่านมาราคาสุกรขุนปรับลงอย่างต่อเนื่อง    สมาคมฯและฟาร์ม  ประชุมหารือเรื่องราคาขายสุกรขุนอย่างจริงจังสรุปขอความร่วมมือ ภาคบริษัทและฟาร์ม   ตลาดยังไม่รับเพราะการบริโภคยังไม่ดีขึ้น  แต่ราคาลงมาต่ำกว่าต้นทุนมากฟาร์มขาดทุนติดต่อกันมานาน  ต้องร่วมมือกันยืนราคาให้ได้และตัดสุกรส่วนเกินออกต่างประเทศ  พระที่ 1 / 8 แนวโน้มราคายืน

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   จากกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ส่งออกไปจีนพระนี้  400 ตัว/วัน  ราคาพระที่ผ่านมา 58 -68 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสมอยู่   เริ่มมีการส่งออกบ้างเล็กน้อย    แต่กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง     ราคาพระที่ผ่านมา 58-66 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 47-50 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

กลาง : กรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 60-66 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 37-40 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   จำนวนตัวเริ่มเหลือสะสมลดลง   เริ่มมีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 62-70 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 37-40 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกลดลง    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาเพิ่มขึ้น  คาดว่าพระใหม่ราคายืนอ่อน  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  60-66 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 37-40 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืน  แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 60 – 70 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 30-34 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)