สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 21 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  21 สิงหาคม 2566

ไก่เนื้อ :ราคาปรับขึ้นเนื่องจากเข้าเทศกาลสารทจีน

ภาพรวม :กำลังซื้อของผู้บริโภคโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด ที่มีประชาชนเชื้อสายจีน มีความต้องการเพิ่ม  และปริมาณตัวเริ่มน้อยลง เนื่องจากการชะลอ การเข้าเลี้ยงในช่วงที่ผ่านมา  ความต้องการในพื้นที่เพิ่มขึ้น  แนวโน้ม   สัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อ ยืน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 36-37 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมลดลง การบริโภคดีขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับสูงขึ้น อยู่ที่ 39-40 บาท  ความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่สูง ปริมาณตัวและสต็อกสะสมลดลง    แนวโน้มราคายืนแข็ง

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 44-45  บาท,ไก่เล็ก   48-50 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  44-45 บาท,ไก่เล็ก 48-50 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาปรับขึ้น  ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมเริ่มลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่มีความต้องการมากขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง    ราคาอยู่ที่   36-38 บาท

ออก     ราคาอยู่ที่   37-39 บาท

ตก      ราคาอยู่ที่   36-39 บาท

ภาคใต้ :ภาพรวม ราคาทรงตัว     กำลังผู้บริโภคดี    ปริมาณตัวและน้ำหนักลดลง    แนวโน้มราคายืนแข็ง

ใต้บน 40-42 บาท  ใต้ล่าง 42-44 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 4.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.60 – 4.70  บาท/ฟอง

 

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  16 สิงหาคม 2566

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 9-15 / 8 ราคาประกาศขึ้น 2-4 บาท  ขายจริงราคาขึ้น 2 บาท     ต้นทุนฟาร์มยังสูง จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนเหลือสะสมลดลง   แต่แนวโน้มการบริโภคทรงตัว   ส่งออกไปชายแดนจีนและมุกดาหาร จะช่วยให้ปริมาณสุกรในประเทศลดลงได้บ้าง   เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด  ที่ผ่านมาราคาสุกรขุนปรับลงอย่างต่อเนื่อง    สมาคมฯและฟาร์ม  ประชุมหารือเรื่องราคาขายสุกรขุนอย่างจริงจังสรุปขอความร่วมมือ ภาคบริษัทและฟาร์ม   ตลาดยังไม่รับเพราะการบริโภคยังไม่ดีขึ้น  แต่ราคาลงมาต่ำกว่าต้นทุนมากฟาร์มขาดทุนติดต่อกันมานาน  ต้องร่วมมือกันยืนราคาให้ได้และตัดสุกรส่วนเกินออกต่างประเทศ   แต่ปลายเดือนเข้าสู่เทศการสาทร์จีน พร้อมใจกันผลักดันราคาขึ้น พระที่ 16 / 8 ประกาศราคาแนะนำขึ้น 2-4 บาท

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   จากกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ส่งออกไปจีนพระนี้  200 ตัว/วัน  ราคาพระที่ผ่านมา 62 -70 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสมอยู่   เริ่มมีการส่งออกบ้างเล็กน้อย    แต่กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง     ราคาพระที่ผ่านมา 61-66 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 47-50 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 62-68 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 37-40 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 บาท

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   จำนวนตัวเริ่มเหลือสะสมลดลง   เริ่มมีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 62-70 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง   37-40 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกลดลง    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาเพิ่มขึ้นคาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2 บาท ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  62-66 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 37-40 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 1-2 บาท   ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2 บาท  แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  62 – 71 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 30-34 บาท

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)