สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 11 กันยายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  11 กันยายน 2566

ไก่เนื้อ :ภาพรวมราคาอ่อนตัว

ภาพรวม :ซื้อขอผู้บริโภคน้อยลง   ตลาดขาดกำลังซื้อ  แนวโน้ม   สัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อ อ่อน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่ 36-38 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มมี  การบริโภคน้อยลง  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับสูงขึ้น อยู่ที่ 35-36 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเพิ่มขึ้น    แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัว   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 42-44  บาท,ไก่เล็ก   46-48 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  42-44 บาท,ไก่เล็ก 46-48 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนัก เริ่มมีสต็อก   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง    ราคาอยู่ที่   36-37 บาท

ออก     ราคาอยู่ที่   35-37 บาท

ตก       ราคาอยู่ที่   34-36 บาท

ภาคใต้ :  ภาพรวม ราคาอ่อน ตลาดชะลอตัว ขาดกำลังซื้อ   ปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มมีสต็อก   แนวโน้มราคายืนอ่อน

ใต้บน 34-36 บาท  ใต้ล่าง 34-36 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 4.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.60 – 4.70  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  14 กันยายน 2566

ภาพรวม  : ในช่วงพระที่ผ่านมา 8-13 / 9 ราคาประกาศยืน  ขายจริงราคาลง 2 บาท     ต้นทุนฟาร์มยังสูง จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนเหลือสะสม หลังเทศการสารทจีน     แต่แนวโน้มการบริโภคลดลง  ส่งออกไปชายแดนจีนจะช่วยให้ปริมาณสุกรในประเทศลดลงได้บ้าง   เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด  ที่ผ่านมาราคาสุกรขุนปรับลง    สมาคมฯและฟาร์ม  ประชุมหารือเรื่องราคาขายสุกรขุนอย่างจริงจังสรุปขอความร่วมมือ ภาคบริษัทและฟาร์ม   ตลาดยังไม่รับเพราะการบริโภคยังไม่ดีขึ้น  แต่ราคาลงมาต่ำกว่าต้นทุนมากฟาร์มขาดทุนติดต่อกันมานาน  ต้องร่วมมือกันยืนราคาให้ได้และตัดสุกรส่วนเกินออกต่างประเทศ   แต่หลังเทศการสารทจีนความต้องการตลาดลดลง   สมาคมฯและฟาร์มต้องพร้อมใจกันยืนราคาขาย  พระที่ 14 / 9

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   จากกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ส่งออกไปจีนพระนี้  25 ตัว/วัน  ราคาพระที่ผ่านมา 60-68 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสมอยู่   เริ่มมีการส่งออกบ้างเล็กน้อย    แต่กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง     ราคาพระที่ผ่านมา 60-64 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 47-50 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 60-64 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 37-40 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท   จำนวนตัวเริ่มเหลือสะสมลดลง   เริ่มมีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 62-66 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 37-40 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้น    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาเพิ่มขึ้น คาดว่าพระใหม่ราคายืนอ่อน  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  60-64 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 37-40 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-3 บาท   ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  60 – 67 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 30-34 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)