สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 10 สิงหาคม  2563

ไก่เนื้อ :  สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เนื้อ ราคาอ่อนตัวเล็กน้อย

ภาพรวม : โดยทั่วไปราคาอ่อนตัว 1-2 บาท ปริมาณไก่เริ่มมีสต็อกในหลายๆพื้นที่ น้ำหนักไก่สะสมเริ่มมากขึ้น สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคา ไก่เนื้ออ่อนตัว

 เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่ 33-34 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาอ่อน

 เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านราคาอ่อนตัวลงมาที่ 32-33 บาท แนวโน้มราคาอ่อน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว 1-2 บาทไก่ออกมามาก น้ำหนักไก่สะสมมากขึ้น แนวโน้มราคาอ่อน อีสานบน ราคา 36 บาท,ไก่เล็ก 40 บาท อีสานล่าง ราคา 33-36 บาท ,ไก่เล็ก 36-38 บาท 

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไปราคาออ่อนตัว น้ำหนักไก่สะสมมากขึ้น แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน  

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมา อ่อนตัว ราคา อยู่ที่ 30-31 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน

ภาคตะวันออก :  สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่ 32-33 บาท ตัว แนวโน้มราคายืนอ่อน

ภาคตะวันตก : สัปดาห์ที่ผ่าน ราคา อยู่ที่ 32-33 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย ปริมาณตัวสะสมมากขึ้น แนวโน้มราคายืน ใต้บน 36-37 บาท  ใต้ล่าง 37-38 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.90 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีปรับราคาลงมา ที่ 3.70 บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 12 สิงหาคม  2563

ภาพรวม :   ในช่วงพระที่ผ่านมา 4-11 / 8  ราคายืนทุกเขต   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง  ( หลังจากภาครัฐปลดล๊อค ระยะที่ 5 และการรับแรงงาน 3สัญชาติ กลับเข้ามาทำงานหลังสถานะการโรค COVID  -19 ควบคุมได้  การบริโภคเพิ่มขึ้นมาระยะหนึ่ง)     แต่ช่วงนี้เข้าสู่ ฤดูฝนเต็มที่   มีพายุและฝนตกทุกภาค มีผลกระทบกับการบริโภค   การส่งออกเขมรพระที่แล้วลดลง 200 ตัว/วัน เหลือ  3,200 ตัว/วัน การส่งออกมีโอกาสส่งออกไปเวียดนามก็ลดลง ผู้ซื้อยังมีความต้องการสุกรขุนอยู่  ราคาและปริมาณหมูส่งออกลดลงตามฤดูกาลแต่ยังควบคุมได้ในราคาที่สูงอยู่  พระนี้ 12 / 8 ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาไม่ให้ราคาเกินกว่า 80 บาท   เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือนร้อนจากราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้นฟาร์มร่วมกับสมาคมฯและภาครัฐ ร่วมจัดกิจกรรมขายหมูราคา 130 บาท/ก.ก.ช่วยลดภาระผู้บริโภคจากราคาเนื้อหมูแพง

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลง น.น.เริ่มเล็ก  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   แรงซื้อจากการส่งออกจีนเพิ่มขึ้นแต่ต้องการสุกร น.น.มากกว่า 120 ก.ก.แต่ไม่มีสุกรที่น.น.ตามความต้องการ    ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก.แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง    แรงซื้อจากการส่งออกลดลง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60-62 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   มีแรงซื้อจากการส่งออกลดลง  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 80 น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืน

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคายืน  จำนวนตัวและ น.น. เริ่มลดลง   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่ยืน   จากการส่งออกเขมรเริ่มส่งออกลดลงเริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มทรงตัว  พระใหม่ราคายืน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกลดลงจากพระที่แล้วแต่ปลายพระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มลดลง     พระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันยืนราคา ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก.แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   แต่ปริมาณตัวเริ่มลดลง    เนื่องจากการบริโภคเริ่มดีขึ้นจากการท่องเที่ยว  แนวโน้มพระใหม่ราคายืน    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลง  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 76-80 บาท น้ำหนัก 100-105 กก.แม่คัดทิ้ง  54-56 บาท

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)