สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 24 สิงหาคม  2563

ไก่เนื้อ :  สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เนื้อ ราคาอ่อนตัวเล็กน้อย

ภาพรวม : โดยทั่วไปราคาอ่อนตัว 1-3 บาท ปริมาณไก่เริ่มมีสต็อกในหลายๆพื้นที่  น้ำหนักไก่สะสมมากขึ้น  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคา ไก่เนื้อยืนอ่อน

เหนือบน :  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   31-32 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาอ่อน

 เหนือล่าง :  สัปดาห์ที่ผ่านราคาอ่อนตัวลงมาที่  31-32 บาท แนวโน้มราคาอ่อน

อีสาน :  ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อน   น้ำหนักไก่สะสมมากขึ้น แนวโน้มราคายืนอ่อน  อีสานบน ราคา 32-35 บาท, ไก่เล็ก 40 บาท  อีสานล่าง ราคา 32-35 บาท , ไก่เล็ก 35-37 บาท

กลาง-ออก-ตก :  ภาพรวมโดยทั่วไปราคาอ่อนตัว น้ำหนักไก่สะสมมากขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน  

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมา อ่อนตัว ราคา อยู่ที่ 29-32 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน

ภาคตะวันออก :  สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่ 30-32 บาท ตัว แนวโน้มราคายืนอ่อน

ภาคตะวันตก : สัปดาห์ที่ผ่าน ราคา อยู่ที่ 30-32  บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว ปริมาณตัวสะสมมากขึ้น   แนวโน้มราคายืน  ใต้บน 32-34 บาท  ใต้ล่าง 32-33 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.90 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีปรับราคา ที่ 3.80  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 26 สิงหาคม  2563

ภาพรวม :  ในช่วงพระที่ผ่านมา 19-25/ 8  ราคายืนทุกเขต   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง  ( หลังจากภาครัฐปลดล๊อค ระยะที่ 5และการรับแรงงาน 3 สัญชาติ กลับเข้ามาทำงานหลังสถานะการโรค COVID  -19 ควบคุมได้  การบริโภคเพิ่มขึ้นมาระยะหนึ่ง)     แต่ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนเต็มที่   มีพายุและฝนตกทุกภาค มีผลกระทบกับการบริโภค   การส่งออกเขมรพระที่แล้วลดลง 1,000 ตัว/วัน เหลือ  2,500 ตัว/วันการส่งออกมีโอกาสส่งออกไปเวียดนามก็ลดลง     ผู้ซื้อยังมีความต้องการสุกรขุนอยู่  ราคาและปริมาณหมูส่งออกลดลงตามฤดูกาล แต่ยังควบคุมได้ในราคาที่สูงอยู่  พระนี้ 26 / 8 ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาไม่ให้ราคาเกินกว่า 80 บาท   เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือนร้อนจากราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้น ฟาร์มร่วมกับสมาคมฯและภาครัฐ ร่วมจัดกิจกรรมขายหมูราคา 130 บาท/ก.ก. ช่วยลดภาระผู้บริโภคจากราคาเนื้อหมูแพง

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลง น.น.เริ่มใหญ่ขึ้น  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   แรงซื้อจากการส่งออกจีนเพิ่มขึ้นซึ่งต้องการสุกร น.น.มากกว่า 120 ก.ก. แต่ไม่มีสุกรที่น.น.ตามความต้องการ    ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 103-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60-62 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง    แรงซื้อจากการส่งออกลดลง  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60-62 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืนอ่อน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   แรงซื้อจากการส่งออกลดลง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืนอ่อน

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคายืน  จำนวนตัวและ น.น. เริ่มลดลง   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่ยืนอ่อน   จากการส่งออกเขมรเริ่มส่งออกลดลงเริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มทรงตัว  พระใหม่ราคายืนอ่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกลดลงจากพระที่แล้วแต่ปลายพระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มลดลง     พระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันยืนราคา  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก.แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   แต่ปริมาณตัวเริ่มลดลง    เนื่องจากการบริโภคเริ่มดีขึ้นจากการท่องเที่ยว มาระยะหนึงแนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 76-80 บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง  54-56 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)